برچسب: debian 8

  • نصب composer روی debian 9

    نصب کامپوزر روی دبیان ۹ فایل را به مسیر اصلی منتقل و سطح دسترسی آن را تنظیم کنید : حال کامپوزر با دستور زیر در همه جا در دسترس است...